Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002.