Ερμηνεία

2.—(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«αλλοδαπός» σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας», σημαίνει την επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 113∙

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών κατά την ημέρα των γενεθλίων του·

«αποβιώσας» σημαίνει πρόσωπο που γεννήθηκε ζωντανό και απεβίωσε και δεν περιλαμβάνει θνησιγονία·

«αριθμός εγγραφής» σημαίνει τα γράμματα και τους αριθμούς με τα οποία αναγνωρίζεται ο τόμος του ληξιαρχικού μητρώου και ο αύξων αριθμός της εγγραφής στο μητρώο·

«αρμόδιος πληροφοριοδότης», σε σχέση με τη γέννηση, σημαίνει κάθε πρόσωπο που ορίζεται ως αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου αυτού και, σε σχέση με το θάνατο, σημαίνει κάθε πρόσωπο που ορίζεται ως αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου αυτού·

«Αρχείο Πληθυσμού» σημαίνει το Αρχείο στο οποίο συλλέγονται και συγκεντρώνονται τα προσωπικά στοιχεία για το σύνολο των κατοίκων της Κύπρου και περιλαμβάνει το μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας, το ληξιαρχικό μητρώο, το ειδικό μητρώο καταχώρισης γεννήσεων Κυπρίων πολιτών οι οποίες επεσυνέβησαν εκτός Κύπρου, το ειδικό μητρώο θανάτων Κυπρίων πολιτών οι οποίοι επεσυνέβησαν εκτός Κύπρου, τον εκλογικό κατάλογο, το μητρώο δελτίων ταυτοτήτων και το μητρώο αλλοδαπών·

«αρχή εγγραφής» σημαίνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και το Γραφείο ή τα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων που είναι υπεύθυνα για την εγγραφή των γεννήσεων και θανάτων, για την έκδοση των δελτίων ταυτοτήτων και των προσφυγικών ταυτοτήτων·

«αστυνομικός» σημαίνει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου·

«γενικό ληξιαρχείο» σημαίνει το γραφείο του Γενικού Ληξίαρχου Γεννήσεων και Θανάτων και περιλαμβάνει το γραφείο του Λειτουργού Εγγραφής·

«Γενικός Ληξίαρχος» σημαίνει το Γενικό Ληξίαρχο ή Αρχιληξίαρχο Γεννήσεων και Θανάτων και περιλαμβάνει το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο και το Ληξίαρχο, που διορίζονται όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου αυτού·

«γέννηση» σημαίνει γέννηση ζώντος ή θνησιγονία·

«γέννηση ζώντος» σημαίνει τη γέννηση παιδιού που ανέπνευσε μετά την πλήρη εκβολή ή απόσπαση του από τη μητέρα του·

«γέννηση παιδιού» σημαίνει την πλήρη εκβολή ή απόσπαση από τη μητέρα του·

«δελτίο ταυτότητας» σημαίνει δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 ή που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 84 του Νόμου αυτού·

«δημόσιο νοσοκομείο» σημαίνει νοσοκομείο, σανατόριο ή αγροτικό υγειονομικό κέντρο που λειτουργεί κάτω από τη διοίκηση του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

«διαβατήριο» σημαίνει επίσημο έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να ταξιδεύει εκτός Κύπρου·

«διάθεση» σε σχέση με πτώμα σημαίνει διάθεση για ταφή, καύση ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο·

«διεξαγωγή ταφής» σημαίνει την ταφή με θρησκευτική λειτουργία ή άλλη τελετή κατά την ταφή ή τη διάθεση του πτώματος με άλλα μέσα·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο Επαρχιακό ή Οικογενειακό Δικαστήριο·

«εγγραφή» σημαίνει την καταχώριση προσωπικών στοιχείων των κατοίκων της Κύπρου στα μητρώα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

«έκθετο βρέφος» σημαίνει κάθε νεογέννητο άγνωστου γονέα·

«εκλογέας» σημαίνει κάθε πολίτη της Δημοκρατίας που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο-

«εκλογικό βιβλιάριο» σημαίνει το εκλογικό βιβλιάριο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 95 του Νόμου αυτού·

«εκλογικός κατάλογος» σημαίνει τον κατάλογο εκλογέων για την εκλογική περιφέρεια που καταρτίζεται δυνάμει των προνοιών του Νόμου αυτού·

«εκτοπισθείς» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει έγκυρη προσφυγική ταυτότητα·

«Έλληνας εκλογέας» σημαίνει τον εκλογέα που είναι εγγεγραμμένος στον ελληνικό εκλογικό κατάλογο·

«έντυπο καταχώρησης γεννήσεων» σημαίνει το έντυπο με το οποίο παρέχονται στο Ληξίαρχο λεπτομέρειες που αφορούν τη γέννηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου αυτού·

«Επαρχία» σημαίνει μία από τις έξι Διοικητικές Επαρχίες της Κύπρου·

«Επαρχία Καταχώρησης Γεννήσεων και Θανάτων» σημαίνει την Επαρχία όπου έλαβε χώρα η γέννηση ή ο θάνατος-

«Έπαρχος» σημαίνει τον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας·

«ευρετήριο» σημαίνει τον υπό μορφή βιβλίου ή καρτέλας ή μαγνητικό μέσο ηλεκτρονικού υπολογιστή ή υπό άλλη μορφή μηχανισμό προς το σκοπό ταχείας εύρεσης οποιασδήποτε καταχώρησης στο μητρώο·

«ηλεκτρονική ταυτοποίηση» σημαίνει τη διαδικασία χρήσης δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική μορφή, που αντιπροσωπεύουν, κατά τρόπο μοναδικό, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένα φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο·

«ηλεκτρονική ταυτότητα» σημαίνει το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδεται, ανανεώνεται, αναστέλλεται, ανακαλείται ή επανενεργοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Τρίτου του Κεφαλαίου Τρίτου του παρόντος Νόμου και που επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση υψηλού επιπέδου διασφάλισης (high assurance level) και τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και περιλαμβάνει ένα ζεύγος ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική ταυτοποίηση και ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική υπογραφή·

«θανατικός ανακριτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει εξουσία σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο να διεξάγει θανατική ανάκριση·

«θνησιγονία» σημαίνει το θάνατο εμβρύου το οποίο γεννιέται με βάρος τουλάχιστον πεντακοσίων (500) γραμμαρίων ή με ηλικία κύησης τουλάχιστον είκοσι δύο (22) συμπληρωμένων εβδομάδων ή με μήκος σώματος από την κορυφή της κεφαλής έως την πτέρνα τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εκατοστόμετρων·

«ιατρός» σημαίνει εγγεγραμμένο ιατρό σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο·

«ιδιωτικό νοσοκομείο» σημαίνει νοσοκομείο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων (Έλεγχος) Νόμο·

«Ίδρυμα» σημαίνει δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτικό νοσοκομείο, φυλακή ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή κοινωφελές ίδρυμα, όπως ήθελε αποφασισθεί από το Γενικό Ληξίαρχο και καθορισθεί με Κανονισμούς·

«καθορισμένο» σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"καταχώρηση" σημαίνει ολόκληρη την καταχώρηση εγγραφής γέννησης ή θανάτου, ή μέρος αυτής, στο μητρώο·

«καταχωρώ» σημαίνει καταχωρώ στο μητρώο γραπτώς, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, με δακτυλογραφημένο έντυπο, φωτοτυπία ή με άλλο μέσο·

«κάτοχος Ιδρύματος» σημαίνει πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του Ιδρύματος·

«κάτοχος οικίας» σημαίνει τον ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή άλλο πρόσωπο που διαμένει στην οικία·

«Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών» [Διαγράφηκε]

«κοιμητήριο» σημαίνει κοιμητήριο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Ταφής Νόμο·

«Κυβέρνηση» σημαίνει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«Κύπριος» σημαίνει πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου ο γονέας ή οι γονείς είναι κυπριακής καταγωγής·

«Κύπρος» σημαίνει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβανομένου του εδάφους των Βρετανικών Στρατιωτικών Βάσεων·

«Λειτουργός» [Διαγράφηκε]

«ληξιαρχείο» σημαίνει το γραφείο του Ληξίαρχου γεννήσεων και θανάτων της Επαρχίας·

«ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου» σημαίνει το έντυπο με το οποίο παρέχονται στο Ληξίαρχο λεπτομέρειες που αφορούν το θάνατο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Νόμου·

«ληξιαρχικό μητρώο» σημαίνει το μητρώο το οποίο τηρεί ο Ληξίαρχος και στο οποίο καταχωρίζει τις γεννήσεις και τους θανάτους της Επαρχίας του·

«ληξίαρχος» σημαίνει τον Έπαρχο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, ο οποίος θεωρείται Ληξίαρχος γεννήσεων και θανάτων για την Επαρχία του·

«μαία» σημαίνει πρόσωπο που ενασκεί μαιευτική σύμφωνα με τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο και περιλαμβάνει και τον ιατρό·

«μητρώο δελτίων ταυτοτήτων» σημαίνει οποιοδήποτε μητρώο που εγκαθιδρύεται και τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου αυτού·

«μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας» σημαίνει το μητρώο στο οποίο εγγράφονται όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ξένη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«οικία» σημαίνει οικιστική μονάδα και περιλαμβάνει ξενοδοχείο, ξενώνα, οικοτροφείο και κοινόβιο το οποίο δε θεωρείται Ίδρυμα·

«Παράρτημα Δ'» σημαίνει το Παράρτημα Δ' της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως·

«πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής  ταυτότητας» ή «πάροχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμου·

«πιστοποιητικό γέννησης» σημαίνει το καθοριζόμενο από το άρθρο 49 του Νόμου αυτού πιστοποιητικό γέννησης·

«πιστοποιητικό εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής» σημαίνει πιστοποιητικό που, σύμφωνα με το άρθρο 121Α, εκδίδεται σε πρόσωπα, των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα είναι εκτοπισθέντες·

«πιστοποιητικό θανάτου» σημαίνει το καθοριζόμενο από το άρθρο 49 του Νόμου αυτού πιστοποιητικό θανάτου·

«πολιτογραφημένο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέστη πολίτης της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού·

«πρόσωπο κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο γεννήθηκε στην Κύπρο, πριν από τις 16 Αυγούστου 1960, κατά το χρόνο που οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που κατάγεται από τέτοια πρόσωπα·

«πτώμα» σημαίνει το σώμα ανθρώπου που απεβίωσε·

«συγγενής» περιλαμβάνει συγγενή εξ αγχιστείας και, σε σχέση με το πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα υιοθεσίας σύμφωνα με τον περί Υιοθεσίας Νόμο, οποιοδήποτε ο οποίος θα ήταν συγγενής εάν το πρόσωπο που υιοθετήθηκε ήταν παιδί του υιοθετήσαντος που γεννήθηκε από νόμιμο γάμο·

«ταξιδιωτικό έγγραφο» σημαίνει επίσημο έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να ταξιδεύει εκτός Κύπρου και περιλαμβάνει διαβατήριο και προσωρινό διαβατήριο·

«ταφή» σημαίνει τη διάθεση πτώματος για ταφή ή με άλλα μέσα·

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης·

«υπεύθυνος κοιμητηρίου» σημαίνει το πρόσωπο από το οποίο συνήθως εξασφαλίζεται η άδεια ταφής στο κοιμητήριο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, κάθε αναφορά σε παιδί στον Νόμο αυτό θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε νόμιμο τέκνο, οι δε όροι «γονέας», «ανιόντας» και «κατιόντος» θα ερμηνεύονται ανάλογα.

(3)(α) Γέννηση παιδιού πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος που προσεγγίζουν την Κύπρο καταχωρείται σε οποιαδήποτε Επαρχία αλλά το παιδί θεωρείται ότι γεννήθηκε στην Επαρχία όπου αποβιβάστηκε από το πλοίο ή το αεροσκάφος.

(β) Γέννηση παιδιού από αλλοδαπούς καταχωρείται κατά τον ίδιο πιο πάνω τρόπο.

(4) Για τους σκοπούς του Έβδομου Κεφαλαίου του Νόμου αυτού ενήλικο πρόσωπο θεωρείται το πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαοκτώ ετών κατά την ημέρα των γενεθλίων του, με πλήρη ικανότητα, αν δεν πάσχει από ψυχική διαταραχή του είδους και βαθμού που τον καθιστά ανίκανο να διαχειρίζεται προσωπικά τις υποθέσεις του.

(5) Για τους σκοπούς του Μέρους Τρίτου του Κεφαλαίου Τρίτου-

(α) ο όρος “γραπτώς” σημαίνει με επιστολή, που αποστέλλεται με το ταχυδρομείο ή μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(β) οποιοιδήποτε άλλοι όροι αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.