Βάρος απόδειξης

79. Το βάρος απόδειξης της αλήθειας των όσων περιέχονται σε δελτίο ταυτότητας βαρύνει το πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί το δελτίο ταυτότητας.