Αποστολή εγγράφων με συστημένο ταχυδρομείο

80. Κάθε ειδοποίηση, πληροφορία, δήλωση, πιστοποιητικό, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο αυτό πρέπει να αποστέλλεται ή να παραδίδεται, με συστημένο ταχυδρομείο.