Διάπραξη αδικήματος

91.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιχειρεί να διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού ή κατά παράβαση οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο αυτό, θεωρείται ένοχο για το αδίκημα αυτό.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βοηθά ή υποκινεί τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού ή κατά παράβαση οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο αυτό θεωρείται ένοχο για το αδίκημα αυτό.