Δικαίωμα του εκλέγειν

92. Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού δικαίωμα του εκλέγειν έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του μέχρι την ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων, και ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο για περίοδο έξι μηνών αμέσως προ της ημερομηνίας κτήσεως των εκλογικών προσόντων, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 101 του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η διαμονή αυτή δεν είναι συνεχής σε ένα και το αυτό μέρος ο εν λόγω πολίτης της Δημοκρατίας θα εγγράφεται στο μέρος του εκλογικού καταλόγου το αναφερόμενο στο δήμο, ή την κοινότητα, ανάλογα με την περίπτωση, όπου είχε την μακρότερη διαμονή κατά τη διάρκεια της εξαμηνίας αυτής:

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και όσα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, κατέχουν οργανική θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και μετέχουν διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των συζύγων των εν λόγω προσώπων.