Προσκόμιση και επιθεώρηση δελτίων ταυτότητας.

76.—(1) Οποιοσδήποτε επί καθήκοντι αστυνομικός και οποιαδήποτε αρχή εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως από τον Διευθυντή, για το σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητάς του, ή αν το πρόσωπο αυτό παραλείψει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας, όταν του ζητηθεί, μπορεί να απαιτήσει από αυτό να το προσκομίσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως ήθελε κριθεί αναγκαίο.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο, που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή και που φαίνεται ότι ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, παρουσιάζει, αν αυτό ζητηθεί από το πρόσωπο από το οποίο απαιτήθηκε η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας, τη γραπτή εξουσιοδότηση με βάση την οποία φαίνεται ότι ενεργεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 76 του Νόμου αυτού.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο που αρνείται ή παραλείπει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητάς του, όταν αυτό ζητείται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή εντός του χρονικού διαστήματος που τίθεται από το πρόσωπο που νόμιμα ζητά την προσκόμισή του είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί.