Ανεύρεση δελτίου ταυτότητας

77. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκει, ή το οποίο κατέχει δελτίο ταυτότητας που δεν του ανήκει, οφείλει να το επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο δικαιούχο πρόσωπο ή σε αστυνομικό σταθμό ή αρχή εγγραφής. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει το δελτίο ταυτότητας οποιουδήποτε αποβιώσαντος προσώπου, οφείλει να το παραδώσει σε αστυνομικό σταθμό ή στην αρχή εγγραφής το ταχύτερο δυνατό.