Εγγραφή πολίτη της Δημοκρατίας που γεννήθηκε εκτός Κύπρου

58. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, τα ακόλουθα πρόσωπα που βρίσκονται στη Δημοκρατία και τα οποία γεννήθηκαν εκτός Κύπρου θα εγγράφονται σύμφωνα με τον τρόπο που προνοείται στον παρόντα Νόμο:

(α) Πολίτες της Δημοκρατίας,

(β) πρόσωπα των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα είναι κυπριακής καταγωγής,

(γ) αλλοδαποί νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου, ανεξάρτητα αν διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά.