Καταχώρηση θανάτου που επεσυνέβηκε εκτός Κύπρου

57.—(1) Ο Γενικός Ληξίαρχος τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των θανάτων που επισυμβαίνουν εκτός Κύπρου, για όλα τα πρόσωπα που κατά το χρόνο του θανάτου τους ήταν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2) Κεκυρωμένα αντίγραφα των εγγραφών όλων των γεννήσεων και θανάτων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας που επισυμβαίνουν εκτός Κύπρου και καταχωρούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Έβδομου Κεφαλαίου του Νόμου αυτού από λειτουργούς της Δημοκρατίας ή από λειτουργούς οποιασδήποτε άλλης χώρας, η οποία ανέλαβε να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, πρέπει να αποστέλλονται προς το Γενικό Ληξίαρχο και να καταχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό στα ειδικά Αρχεία.