Νομιμοποίηση παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του

114.—(1) Παιδί που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και που νομιμοποιήθηκε σύμφωνα με το δίκαιο που αφορά στην προσωπική νομική κατάσταση τυγχάνει από την ημερομηνία της νομιμοποίησης ή από την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου αυτού, μεταχείρισης ως να ήταν νόμιμο παιδί.

(2) Ανήλικο παιδί που υιοθετήθηκε σύμφωνα με το δίκαιο που αφορά στην προσωπική νομική κατάσταση τυγχάνει από την ημερομηνία της υιοθεσίας ή από την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου αυτού, μεταχείρισης ως να ήταν νόμιμο παιδί.

(3) Ενήλικο τέκνο υιοθετηθέν από πολίτη της Δημοκρατίας δεν αποκτά με την υιοθεσία την ιδιότητά του πολίτη της Δημοκρατίας. Το εν λόγω υιοθετηθέν τέκνο δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας με πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Νόμου αυτού.