Πιστοποιητικό της ιδιότητας του πολίτη σε περίπτωση αμφιβολίας

115. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρεί αυτό σωστό, μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο υπάρχει αμφιβολία ως προς την ιδιότητά του ως πολίτη της Δημοκρατίας, είτε για θέμα που εγείρεται από πραγματικά γεγονότα, είτε για νομικό θέμα, να πιστοποιήσει ότι το πρόσωπο αυτό είναι πολίτης της Δημοκρατίας· πιστοποιητικό δε που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό αποτελεί, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αποκτήθηκε με δόλο, ψευδή παράσταση ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος, οριστική απόδειξη για το ότι το πρόσωπο αυτό είχε την ιδιότητα αυτή του πολίτη της Δημοκρατίας κατά την ημερομηνία του πιστοποιητικού χωρίς όμως επηρεασμό οποιασδήποτε απόδειξης για το ότι είχε την ιδιότητα αυτή του πολίτη σε προγενέστερη ημερομηνία.