Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν

93.—(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν κάθε πρόσωπο το οποίο έχει στερηθεί δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή με απόφαση δικαστηρίου του δικαιώματος του εκλέγειν.

(2) Όταν πρόσωπο στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν-

(α) Το Τμήμα προβαίνει αμέσως σε διαγραφή του εκλογέα από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο που ισχύει κατά το χρόνο που του στερείται το εν λόγω δικαίωμα·

(β) το εκλογικό βιβλιάριο του εκλογέα που στερήθηκε του δικαιώματος του εκλέγειν παραδίδεται αμέσως στο Τμήμα, για την παράδοση δε αυτή έχει υποχρέωση ο εκλογέας ή, αν τούτο δεν είναι λόγω των περιστάσεων δυνατό, από το πρόσωπο που έχει τη διαχείριση της περιουσίας του εκλογέα.