Καθήκοντα Ληξίαρχου για κλήση πληροφοριοδότη

14. Ο Ληξίαρχος δύναται να χρησιμοποιεί κάθε μέσο που είναι στη διάθεση του ώστε να ενημερώνεται για τις γεννήσεις που λαμβάνουν χώραν στην Επαρχία του και να μεριμνά ούτως ώστε οι λεπτομέρειες που αφορούν τις γεννήσεις αυτές να αποστέλλονται στο Ληξιαρχείο για καταχώρηση. Σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας ο Ληξίαρχος δύναται, εάν ακόμη δεν του έχουν αποσταλεί πληροφορίες που αφορούν τη γέννηση, να ζητήσει γραπτώς από αρμόδιο πληροφοριοδότη όπως αυτός δώσει μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη λήψη της απαίτησης τις αναγκαίες πληροφορίες για την καταχώρηση της γέννησης.