Τήρηση Αρχείου γεννήσεων σε κάθε Ίδρυμα

15. Ο κάτοχος Ιδρύματος όπου λαμβάνουν χώραν γεννήσεις τηρεί στοιχεία των γεννήσεων και κάθε ιατρός ή μαία που διενεργούν γεννήσεις εκτός Ιδρυμάτων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση στοιχείων αναφορικά με τις γεννήσεις αυτές. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο άρθρο 9 του Νόμου αυτού και οι οποίες θα παρέχονται στο Ληξίαρχο όταν αυτός προβεί σε έλεγχο και επιθεώρηση των πληροφοριών αυτών.