Παροχή ψευδών ειδήσεων

103. Κάθε πρόσωπο που εν γνώσει του παρέχει ψευδή πληροφορία σε σχέση με τη σύνταξη εκλογικού καταλόγου η σε οποιαδήποτε έρευνα που γίνεται από τον Έπαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ή σκόπιμα αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.