Γέννηση εκτός Ιδρύματος

12. Κάθε φορά που διενεργείται οποιαδήποτε γέννηση σε οικία ή οπουδήποτε εκτός Ιδρύματος, ο ιατρός που διενήργησε τον τοκετό ή η μαία πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο καταχώρησης γεννήσεων και να καταγράψουν τις πληροφορίες αναφορικά με το παιδί και τους γονείς του, το όνομα, τη διεύθυνση και αφού υπογραφτεί από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη και πιστοποιηθεί από τον ιατρό ή τη μαία, το έντυπο αυτό αποστέλλεται στο Ληξίαρχο εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα της γέννησης. Σε περίπτωση απουσίας ιατρού ή μαίας το έντυπο καταχώρησης γεννήσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφτεί από τους γονείς του παιδιού ή από οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, που έτυχε να είναι παρόν κατά τον τοκετό.