Γέννηση εντός Ιδρύματος

11. Κάθε φορά που διενεργείται οποιαδήποτε γέννηση στο Ίδρυμα ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του Ιδρύματος οφείλει να συμπληρώσει και καταγράψει στο έντυπο καταχώρησης γεννήσεων τις πληροφορίες και λεπτομέρειες αναφορικά με το παιδί και τους γονείς του, το όνομα, τη διεύθυνση, και αφού υπογραφτεί από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη και πιστοποιηθεί από τον ιατρό ή τη μαία, αποστέλλει το έντυπο αυτό στο Ληξίαρχο εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα της γέννησης. Αντίγραφο του πιο πάνω εντύπου δίδεται στους γονείς του παιδιού.