Εκτοπισθείς

119. Εκτοπισθείς θεωρείται το πρόσωπο του οποίου—

(α) Η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη,

(β) η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη (Ο.Η.Ε) ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς,

(γ) πριν και μέχρι την εισβολή, η συνήθης διαμονή του ήταν στις ελεύθερες περιοχές, λόγω του επαγγέλματός του, αλλά η κατοικία και η ακίνητη ιδιοκτησία του βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη ή βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη (Ο.Η.Ε) ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, ή

(δ) πριν και μέχρι την εισβολή, η προσωρινή διαμονή του ήταν στο εξωτερικό και εφόσον δεν ήταν μετανάστης, αλλά η κατοικία του και η ακίνητη ιδιοκτησία του ήταν στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη ή βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη (Ο.Η.Ε) ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς:

Νοείται ότι, τα παιδιά των οποίων ο πατέρας είναι εκτοπισθείς θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και, συνεπώς, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρούνται εκτοπισθέντες από το ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται ο πατέρας τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα παιδιά των οποίων μόνο η μητέρα είναι εκτοπισθείσα θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και θεωρούνται εκτοπισθέντες από το μέρος από το οποίο προέρχεται η μητέρα τους, αποκλειστικά για σκοπούς οποιασδήποτε κρατικής παροχής ή άλλου ωφελήματος που παραχωρείται σε εκτοπισθέντες, χωρίς ο τόπος καταγωγής τους να συνδέεται με οποιαδήποτε εκλογικά δικαιώματα ή εκλογική διαδικασία.