Εκπρόθεσμη αίτηση για απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας

118. Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Νόμο αυτό εξαρτάται από την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης, μέσα σε προθεσμία, στην οποία δεν απέκτησε την ιδιότητα του πολίτη από αμέλεια ή παράλειψη να εκτελέσει την απαιτούμενη πράξη ή υποβάλει την απαιτούμενη αίτηση και εάν το πρόσωπο αυτό σε περίπτωση κατά την οποία είχε σημειωθεί η ρηθείσα παράλειψη θα ήταν πολίτης της Δημοκρατίας, αμέσως πριν την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, το πρόσωπο αυτό δικαιούται να γίνει πολίτης της Δημοκρατίας με την εκτέλεση της απαιτούμενης πράξης ή με υποβολή της απαιτούμενης αίτησης εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, ως εάν δεν είχε εκπνεύσει η προθεσμία που τέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Δ'.