Καταχώρηση θανάτου μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών

32. Μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία θανάτου, ο θάνατος καταχωρείται μόνο με την έγκριση του Ληξίαρχου, αφού παρασχεθεί τέτοια δικαιολογία/μαρτυρία από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και θεωρηθεί από το Ληξίαρχο ως ικανοποιητική και με την καταβολή του καθορισμένου επιβαρυντικού τέλους, που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα, εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.