Θανατική ανάκριση

33.—(1) Κάθε φορά που διεξάγεται θανατική ανάκριση σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο, ο θανατικός ανακριτής αποστέλλει στο Ληξίαρχο της Επαρχίας όπου διεξήχθηκε η θανατική ανάκριση και στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας αντίγραφο του πορίσματος της ανάκρισης.

(2) Κάθε φορά που θάνατος προσώπου παραπέμπεται στο θανατικό ανακριτή και ο θανατικός ανακριτής αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου, ότι δεν είναι αναγκαία η διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης αυτός, μέσα σε επτά μέρες από την απόφαση, αποστέλλει στο Ληξίαρχο της Επαρχίας στην οποία συνέβηκε ο θάνατος αντίγραφο του πορίσματος της διεξαχθείσας νεκροψίας σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο.