Υποχρέωση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο

97.—(1) Κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν υποχρεούται να εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, ενεργεί δε όπως προνοείται στο εδάφιο (3).

(2) Κάθε εκλογέας δικαιούται μόνο σε μία εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο.

(3) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας που αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν υποχρεούται μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων να υποβάλει αίτηση στον οικείο Έπαρχο για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο, κατά τον καθορισμένο τρόπο:

Νοείται ότι ως ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων για σκοπούς του εδαφίου αυτού, όπως ορίζεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 101 του Νόμου αυτού, θεωρείται η ημέρα των εκάστοτε εκλογών, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι οι πολίτες της Δημοκρατίας που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους την ημέρα των εκάστοτε εκλογών, δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προηγουμένως, όχι όμως αργότερα από την αμέσως προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κατάρτισης του εκάστοτε συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου.

(4) Η εγγραφή όλων όσων έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στον εκλογικό κατάλογο ενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Επάρχου.

(5) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας του, είτε στην ίδια εκλογική περιφέρεια είτε σε άλλη εκλογική περιφέρεια, να υποβάλει, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής, αίτηση στον οικείο Έπαρχο, στην εκλογική περιφέρεια του οποίου έχει τη νέα διεύθυνση της

κατοικίας του, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για διόρθωση του εκλογικού καταλόγου.

(6) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο υποχρεούται όπως, σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος του είτε λόγω γάμου είτε λόγω άλλης αιτίας, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής, να υποβάλει αίτηση στον οικείο Έπαρχο κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(7) Κάθε πρόσωπο που ενώ έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δεν υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή του στον οικείο εκλογικό κατάλογο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί.

(8) Κάθε πρόσωπο που ενώ είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο παραλείπει να ειδοποιήσει τον Έπαρχο για την αλλαγή της διεύθυνσης της κατοικίας του ή του ονόματος του, όπως αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6), αντίστοιχα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ, ή και στις δύο αυτές ποινές.