Καταχώρηση γέννησης παιδιού γεννημένου Χωρίς γάμο των γονέων του

17. Σε περίπτωση παιδιού που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, του οποίου ο πατέρας είναι άγνωστος, το όνομα του πατέρα καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν αυτό δεν καταχωρούνται στο μητρώο και στο παιδί δίδεται το πατρικό επώνυμο της μητέρας του ως επώνυμο:

Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς του παιδιού αυτού ήταν νυμφευμένοι αλλά ο γάμος τους διαλύθηκε εντός των αμέσως προηγούμενων της γέννησης δέκα μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι λεπτομέρειες που αφορούν τον πατέρα θα καταχωρούνται σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την καταχώρηση της γέννησης εάν προσαχθεί στο Ληξιαρχείο έγγραφη συγκατάθεση και των δύο γονέων, όπως προβλέπεται στον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο ή Δικαστικό Διάταγμα που καθορίζει την πατρότητα.