Καταχώρηση στοιχείων έκθετου βρέφους

18. Κάθε πρόσωπο που βρίσκει και αναλαμβάνει την ευθύνη έκθετου βρέφους οφείλει, πριν παρέλθουν επτά ημέρες από την εύρεση, να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στο Ληξίαρχο της Επαρχίας όπου βρέθηκε το βρέφος και ο Ληξίαρχος προβαίνει στην ανάλογη καταχώρηση με όποιο τρόπο ήθελε ορίσει ο Γενικός Ληξίαρχος. Η γενομένη σύμφωνα με το άρθρο αυτό εγγραφή ακυρώνεται εάν σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο η ταυτότητα του έκθετου βρέφους ήθελε εξακριβωθεί και εάν έγινε ή μπορεί να γίνει η καταχώρηση των πραγματικών γεγονότων.