Παράληψη εγγραφής στο Αρχείο Πληθυσμού

90.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Ενώ είναι πρόσωπο που υπόκειται σε εγγραφή δυνάμει του Νόμου αυτού παραλείπει να γραφτεί στο Αρχείο Πληθυσμού ή να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεο να εγγραφεί ή εντός τέτοιας μεγαλύτερης περιόδου που εφαρμόζεται σε αυτό ως ήθελε καθοριστεί,

(β) δίδει οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, σε γνώση του ή απερίσκεπτα προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση η οποία είναι -ψευδής ή ανακριβής σε ουσιώδη λεπτομέρεια,

(γ) στερεί παράνομα το δελτίο ταυτότητας από οποιοδήποτε πρόσωπο,

(δ) προβαίνει παράνομα σε οποιαδήποτε καταχώρηση, μεταβολή ή εξάλειψη από δελτίο ταυτότητας ή θεληματικά παραποιεί, αλλοιώνει ή καταστρέφει αυτό,

(ε) κατέχει παράνομα ή χρησιμοποιεί δελτίο ταυτότητας που ανήκει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

(στ) αναφέρει ψευδώς ότι δεν έχει γραφτεί προηγουμένως, ή διαπράττει οποιαδήποτε πράξη ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή παράλειψη με σκοπό να εξαπατήσει αρχή εγγραφής,

(ζ) κατέχει δελτίο ταυτότητας που περιέχει οποιαδήποτε ψευδή καταχώρηση, μεταβολή ή εξάλειψη,

(η) αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει καινούργιο δελτίο ταυτότητας από αρχή εγγραφής χωρίς προηγουμένως να αναφέρει στην αρχή αυτή την απώλεια, αλλοίωση, ή φθορά οποιουδήποτε δελτίου ταυτότητας, το οποίο δυνατό να έχει εκδοθεί προηγουμένως σε αυτό ή κατέχει παράνομα περισσότερα από ένα δελτία ταυτότητας,

(θ) με πρόθεση να εξαπατήσει-

(i) προβαίνει σε ψευδή παράσταση ότι αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται δελτίο ταυτότητας,

(ii) εκτός από τις περιπτώσεις που μπορούν να καθοριστούν, επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να κατέχει δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε σε αυτό, ή

(iii) πλαστογραφεί ή αλλοιώνει δελτίο ταυτότητας ή καταρτίζει ή κατέχει οποιοδήποτε έγγραφο που ομοιάζει τόσο πολύ με δελτίο ταυτότητας ώστε να μπορεί να εξαπατήσει,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Πρόσωπο το οποίο-

(α) ενώ είναι πρόσωπο που απασχολείται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, όχι κατά τη συνήθη απασχόληση ή για σκοπούς διαδικασίας σε Δικαστήριο, οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτήθηκε από αυτό κατά την απασχόλησή του,

(β) έχοντας, με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 59 του Νόμου αυτού, επιθεωρήσει το αρχείο, δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, όχι κατά τη συνήθη απασχόλησή του ή για σκοπούς διαδικασίας σε Δικαστήριο, οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτήθηκε κατά τον πιο πάνω τρόπο,

(γ) ενώ έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε πληροφορία γνωρίζοντας ότι αυτή έχει αποκαλυφθεί κατά παράβαση του Νόμου αυτού, δημοσιεύει ή κοινοποιεί την πληροφορία αυτή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όχι για σκοπούς διαδικασίας σε Δικαστήριο,

(δ) ενώ είναι πρόσωπο που εξαιρείται από την υποχρέωση να γραφτεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό, αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας,

(ε) ενώ είναι πρόσωπο που κατέχει δελτίο ταυτότητας άλλου προσώπου παραλείπει να παραδώσει το δελτίο ταυτότητας σε αστυνομικό σταθμό ή αρχή εγγραφής εντός της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 77 του Νόμου αυτού,

(στ) ενώ είναι πρόσωπο που απαιτείται να παραδώσει το δελτίο ταυτότητάς του σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 64 του Νόμου αυτού παραλείπει να παραδώσει αυτό το δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ.