Πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων

89.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Πλαστογραφεί ταξιδιωτικό έγγραφο, ή αλλοιώνει οποιοδήποτε στοιχείο του ή κάνει οτιδήποτε που αποσκοπεί στην πλαστογράφηση ή αλλοίωση του περιεχομένου του, ή

(β) σε γνώση του κατέχει ή χρησιμοποιεί πλαστογραφημένο ή αλλοιωμένο ταξιδιωτικό έγγραφο, ή

(γ) χρησιμοποιεί ταξιδιωτικό έγγραφο που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, ή

(δ) επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί το δικό του ταξιδιωτικό έγγραφο, ή

(ε) προς το σκοπό απόκτησης ή ανανέωσης ταξιδιωτικού εγγράφου, προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου του δεν είναι αληθές, ή

(στ) προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή σε εσκεμμένη καταστροφή ταξιδιωτικού εγγράφου, ή

(ζ) διαθέτει ή αποπειράται να διαθέσει προς πώληση ή να προβεί στην αγορά ταξιδιωτικού εγγράφου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή/και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να παραδώσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ανευρεθέν ταξιδιωτικό έγγραφο στην πλησιέστερη προξενική ή αστυνομική αρχή της Δημοκρατίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή/και στις δύο ποινές μαζί.