Καταργήσεις

124.—(1) Με τον Νόμο αυτό οι ακόλουθοι Νόμοι καταργούνται:

(α) Ο περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόμος.

(β) Ο περί Εγγραφής των Κατοίκων Νόμος.

(γ) Ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος.

(δ) Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμος.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των πιο πάνω Νόμων που καταργούνται, μέχρι να τροποποιηθούν ή ανακληθούν με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, εφαρμόζονται σαν να εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(3) Οποιοδήποτε διάταγμα ή γνωστοποίηση εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των πιο πάνω Νόμων που καταργούνται, μέχρι να τροποποιηθεί ή ανακληθεί με νέο διάταγμα ή νέα γνωστοποίηση, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου, θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού και θα εφαρμόζεται σαν να εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.