Μεταβατικές Διατάξεις Ισχύς υφιστάμενων δελτίων ταυτότητας μέχρι να αντικατασταθούν

123. Σε περίπτωση αλλαγής του τύπου του δελτίου ταυτότητας με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου αυτού κάθε δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε πριν από την αλλαγή αυτή θα είναι έγκυρο μέχρι να ακυρωθεί ή αντικατασταθεί με νέο δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.