Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

94.—(1) Σε κανένα δεν μπορεί να επιτραπεί να ψηφίσει σε εκλογή που διεξάγεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού αν-

(α) Δεν παρουσιάσει το εκλογικό βιβλιάριο,

(β) δε βεβαιωθεί η ταυτότητά του,

(γ) δε βεβαιωθεί ότι είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, ή

(δ) δε βεβαιωθεί ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει.

(2) Όταν παραδοθεί σε εκλογέα ψηφοδέλτιο για οποιαδήποτε εκλογή, το εκλογικό του βιβλιάριο σφραγίζεται και υπογράφεται, σε κατάλληλο για το σκοπό αυτό χώρο, από τον Προεδρεύοντα του εκλογικού κέντρου ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ' εντολή του με σκοπό να τεκμηριωθεί ότι ο εκλογέας έχει ψηφίσει.