Αρχείο γεννήσεων και θανάτων

35. Ο Γενικός Ληξίαρχος τηρεί Γενικό Αρχείο των γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί σε όλες τις Επαρχίες, ο δε Ληξίαρχος τηρεί ειδικό Αρχείο γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί σε κάθε Επαρχία, ξεχωριστά:

Νοείται ότι ο Γενικός Ληξίαρχος μπορεί, με τη συγκατάθεση του Υπουργού να μη ζητεί την τήρηση Ειδικού Αρχείου σε οποιαδήποτε Επαρχία για ορισμένες κατηγορίες εγγράφων, με βάση ειδικά κριτήρια που θα καθορισθούν με Κανονισμούς.