Έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο

36. Τα έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο πρέπει να είναι τα πρωτότυπα των εντύπων καταχώρησης γεννήσεων ή θανάτων ή αντίγραφα αυτών που έγιναν όπως προνοείται από το άρθρο 39 του Νόμου αυτού.