Κανονισμοί

122. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος, για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του Νόμου αυτού και ειδικά για τον τύπο των αιτήσεων και των προσφυγικών ταυτοτήτων και /ή για τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης για χορήγηση ή/και αντικατάσταση προσφυγικών ταυτοτήτων.