Πλαστογράφηση ή παραποίηση πιστοποιητικών ή δηλώσεων

87. Όποιος πλαστογραφεί ή παραποιεί πιστοποιητικό, δήλωση ή διάταγμα σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή σε γνώση του χρησιμοποιεί ή παραδίδει ή αποστέλλει σε οποιοδήποτε σαν γνήσιο, ψεύτικο ή πλαστογραφημένο πιστοποιητικό, δήλωση ή διάταγμα για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί.