Παράλειψη συμμόρφωσης προς το Νόμο και τους Κανονισμούς

88. Όποιος θεληματικά παραλείπει ή παραβαίνει οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου αυτού ή Κανονισμών που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή αρνείται να εκτελέσει τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Νόμο αυτό ή από Κανονισμούς που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Νόμο αυτό, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ, ή σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί.