Εκλογικός κατάλογος κατεχόμενων περιοχών

106. Παρά τις διατάξεις του Νόμου αυτού για τους σκοπούς της εκλογής κάθε πρόσωπο το οποίο κέκτηται τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα και είναι εκτοπισθείς, θεωρείται ότι είχε τη συνήθη διαμονή του στην εκλογική περιφέρεια η οποία είναι, εν όλω ή εν μέρει, κατεχόμενο έδαφος για τη νενομισμένη περίοδο που απαιτείται για την εγγραφή του ως εκλογέα της περιφέρειας αυτής.