Καθήκοντα Ληξίαρχου για κλήση πληροφοριοδότη

30. Είναι καθήκον του Ληξίαρχου να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο έχει στη διάθεσή του ούτως ώστε να ενημερώνεται για τους θανάτους και τις ταφές που συμβαίνουν στην Επαρχία του και να μεριμνά ούτως ώστε οι λεπτομέρειες που αφορούν τους θανάτους και τις ταφές να αποστέλλονται στο Ληξιαρχείο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού. Σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την ταφή, ο Ληξίαρχος μπορεί, εάν δεν έχουν ακόμη αποσταλεί σ' αυτόν οι πληροφορίες που αφορούν το θάνατο και την ταφή, να απαιτήσει γραπτώς από αρμόδιο πληροφοριοδότη σχετικά με το θάνατο αυτό ή από αυτόν που διενέργησε την ταφή, όπως αυτός παράσχει μέσα σε επτά μέρες από τη λήψη της απαίτησης τις αναγκαίες λεπτομέρειες σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.