Μετακίνηση πτώματος εκτός Κύπρου

29. Κανένας δεν μπορεί να μετακινήσει εκτός Κύπρου πτώμα προσώπου που απεβίωσε στην Κύπρο, εκτός εάν κατέχει πιστοποιητικό θανάτου στο οποίο να εμφαίνεται ότι ο θάνατος έχει κατάλληλα καταχωρηθεί.