Ανεύρεση ταξιδιωτικού εγγράφου

73. Οποιοδήποτε πρόσωπο ανεύρει ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο δεν του ανήκει υποχρεούται να το παραδώσει στην αρχή που το εξέδωσε, ή στην πλησιέστερη Αστυνομική ή Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας.