Παράδοση διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση καταδίκης

73Α.-(1) Ο Διευθυντής Φυλακών ενημερώνει το Τμήμα σε περίπτωση καταδίκης πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους και άνω και ο καταδικασθείς πολίτης υποχρεούται να παραδώσει σε αυτόν, αμέσως και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταδίκη του, το ταξιδιωτικό έγγραφο και το δελτίο ταυτότητάς του.

(2) Σε περίπτωση που ο καταδικασθείς πολίτης της Δημοκρατίας δεν παραδώσει για οποιοδήποτε λόγο το ταξιδιωτικό έγγραφο και το δελτίο ταυτότητάς του στο Διευθυντή Φυλακών εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, ο Διευθυντής ακυρώνει το ταξιδιωτικό έγγραφο και το δελτίο ταυτότητας, εάν αυτά βρίσκονται σε ισχύ.