Αποκήρυξη της ιδιότητας πολίτη

112.—(1) Εάν οποιοσδήποτε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος είναι ενήλικας και πλήρους ικανότητας και ο οποίος έχει επίσης την ιθαγένεια οποιασδήποτε ξένης χώρας δώσει βεβαίωση αποκήρυξης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο, ο Υπουργός μεριμνά όπως η βεβαίωση εγγραφεί και μόλις γίνει αυτή η εγγραφή το πρόσωπο αυτό παύει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας βεβαίωσης εάν αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε πολέμου τον οποίο η Δημοκρατία μπορεί να διεξάγει ή όταν ο Υπουργός έχει τη γνώμη ότι αυτή γίνεται σκόπιμα για αποφυγή οποιασδήποτε υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας την οποία αυτός υπέχει ή οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση στην οποία αυτός θα υπόκειτο.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε γυναίκα η οποία έχει νυμφευθεί θεωρείται ενήλικας.