Προσόντα για πολιτογράφηση

111Β.-(1) Αλλοδαπός ο οποίος υποβάλλει αίτηση για πολιτογράφηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111 δύναται να πολιτογραφηθεί, νοουμένου ότι πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία για το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησής του:

Νοείται ότι, περίοδοι απουσίας από τη Δημοκρατία που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες εντός της περιόδου που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν διακόπτουν το πιο πάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα· και

(β) άνευ επηρεασμού των μικρότερων συνολικών χρονικών περιόδων που προβλέπονται στο εδάφιο (2), κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων δέκα (10) ετών από το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο (α), είτε διέμενε νόμιμα στη Δημοκρατία είτε διετέλεσε στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας είτε μερικώς το ένα και μερικώς το άλλο, για χρονικά διαστήματα τα οποία αθροιζόμενα δεν είναι μικρότερα των επτά (7) ετών· και

(γ) είναι καλού χαρακτήρα:

Νοείται ότι, στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν τον καλό χαρακτήρα είναι μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(i) Δεν έχει επιδείξει με έργα ή με λόγια έλλειψη νομιμοφροσύνης ή καταφρόνηση προς τη Δημοκρατία·

(ii) δεν έχει συμπεριφερθεί κατά τρόπο που συνιστά αποδοχή της παράνομης διοίκησης στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα σχετιζόμενο με αυτή και ούτε κατέχει, έχει παράνομα εισέλθει, προκαλέσει ζημιά ή παρέμβει σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές η οποία ανήκει σε άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη·

(iii) δεν έχει επιδοθεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε πολέμου διεξάγεται από τη Δημοκρατία σε συναλλαγή και ούτε έχει επικοινωνήσει με τον εχθρό ή επιδοθεί στη διεξαγωγή επιχείρησης ή συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση κατά τρόπο που να έχει υποβοηθήσει τον εχθρό·

(iv) δεν έχει καταδικαστεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα·

(v) δεν καταζητείται με ευρωπαϊκό ή διεθνές ένταλμα σύλληψης για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο συνιστά αδίκημα στη Δημοκρατία και επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα·

(vi) δεν του επιβλήθηκε καθεστώς κυρώσεων και ούτε το όνομά του είναι ενταγμένο σε κατάλογο κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου·

(vii) δεν εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική υπόθεση στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό για αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω·

(viii) δεν έχει εισέλθει από παράνομο σημείο εισόδου ή εισέλθει ή διαμείνει στη Δημοκρατία κατά παράβαση oπoιασδήπoτε απαγόρευσης, όρου, περιορισμού ή επιφύλαξης, σύμφωνα με την εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσία της Δημοκρατίας·

(ix) δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης του αλλοδαπού σε άλλη χώρα, απαιτείται όπως η καταδίκη αφορά σε αδίκημα το οποίο συνιστά αδίκημα και στη Δημοκρατία και το οποίο, ως ανωτέρω προβλέπεται, επισύρει ποινή φυλάκισης· και

(δ) έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1, όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, με βάση τα καθοριζόμενα σε Διάταγμα του Υπουργού πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του εν λόγω επιπέδου, τα οποία χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αλλοδαπού σε γραπτή και προφορική εξέταση, η οποία διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα του Υπουργού:

Νοείται ότι, εξαιρούνται από την πιο πάνω υποχρέωση οι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου λυκείου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική, ή ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών, σε πρόγραμμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική·

(ε) έχει επαρκή γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας, η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης της οποίας καθορίζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως· και

(στ) διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα και σταθερούς και τακτικούς οικονομικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του και για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη-

(i) το εισόδημα από προσοδοφόρα πλήρη απασχόληση ή/και το εισόδημα από άλλες πηγές σταθερού και νόμιμου χαρακτήρα·

(ii) εάν είναι ή υπήρξε μακροχρόνια άνεργος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Δημοκρατία· και

(iii) εάν, συνεπεία δυσπραγίας ή δυσχερούς οικονομικής κατάστασής του, έχει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Δημοκρατία λάβει οποιοδήποτε χρηματικό βοήθημα ή επίδομα· και

(ζ) έχει πρόθεση, σε περίπτωση χορήγησης σε αυτόν πιστοποιητικού πολιτογράφησης-

(i) να διαμένει στη Δημοκρατία· ή

(ii) να εισέλθει ή να εξακολουθήσει να διατελεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, διαμονή για σκοπούς πολιτογράφησης σημαίνει τη φυσική παρουσία του αλλοδαπού στη Δημοκρατία, βάσει των μεταναστευτικών διατυπώσεων που ισχύουν ανά περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, στον υπολογισμό της περιόδου διαμονής δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος κατά την οποία ο αλλοδαπός διέμεινε ως αιτητής διεθνούς προστασίας ή ως κάτοχος συμπληρωματικής ή προσωρινής προστασίας ή ως κάτοχος άδειας φοιτητή.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των παραγράφων (β) και (δ) του εδαφίου (1), σε περίπτωση προσώπου το οποίο διαμένει στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες οι οποίες καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία ή παρόμοιας φύσεως πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών ή/και ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, και το οποίο έχει γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2 ή Β1, όπως καθορίζεται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, με βάση τα καθοριζόμενα σε Διάταγμα του Υπουργού πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του εν λόγω επιπέδου, τα οποία χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αλλοδαπού σε γραπτή και προφορική εξέταση, η οποία διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα, ή το οποίο κατέχει απολυτήριο αναγνωρισμένου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου λυκείου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική, ή ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών, σε πρόγραμμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, τα αθροιζόμενα χρονικά διαστήματα εντός των προηγούμενων δέκα (10) ετών από το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) δεν είναι μικρότερα των τεσσάρων (4) ετών για τον κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α2 ή των τριών (3) ετών για τον κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 ή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου λυκείου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική, ή ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών, σε πρόγραμμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αντί των επτά (7) ετών:

Νοείται ότι, περίοδοι απουσίας από τη Δημοκρατία που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες ετησίως δεν λογίζονται ως απουσία για σκοπούς υπολογισμού της διάρκειας διαμονής και συνυπολογίζονται στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

(3) Μέλος της οικογένειας προσώπου το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2) και αιτείται πολιτογράφηση δυνάμει αυτών δύναται να αιτηθεί πολιτογράφηση ή/και πολιτογραφηθεί ταυτόχρονα με το πρόσωπο αυτό, νοουμένου ότι πληροί το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), και συμπληρώνει την απαιτούμενη συνολική διάρκεια διαμονής εντός των προηγούμενων δέκα (10) ετών από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, που απαιτείται για το πρόσωπο αυτό, χωρίς να απαιτείται τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα να συντρέχουν με τα χρονικά διαστήματα που συμπλήρωσε το εν λόγω πρόσωπο:

Νοείται ότι, περίοδοι απουσίας από τη Δημοκρατία που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες ετησίως δεν λογίζονται ως απουσία για σκοπούς υπολογισμού της διάρκειας διαμονής και συνυπολογίζονται στην απαιτούμενη συνολική διάρκεια διαμονής των τεσσάρων (4) ή τριών (3) ετών, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ο/η σύζυγος ή/και ο σύμβιος ή η συμβία πρέπει να πληροί τα ίδια κριτήρια γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατ’ αντιστοιχία:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο κατά την υποβολή της αίτησης του γονέα του δυνάμει του εδαφίου (2) ήταν ανήλικο και ενηλικιώνεται πριν από την πολιτογράφηση του γονέα δύναται να υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση, νοουμένου ότι πληροί μόνο το κριτήριο του καλού χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), και η εν λόγω αίτηση εξετάζεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί για λόγους που σχετίζονται με τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες της αίτησης.

(4) Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο εδάφιο (2) δύναται να αναθεωρείται και εν πάση περιπτώσει δημοσιεύεται με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αναπηρία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου·“μέλος της οικογένειας” σημαίνει-

(α) τον σύζυγο, τη σύζυγο, τον σύμβιο ή τη συμβία του αλλοδαπού, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης του αλλοδαπού και ο όρος “σύζυγος” σημαίνει το ένα εκ των μερών σε έννομη σχέση μεταξύ δύο προσώπων, ως αποτέλεσμα γάμου αναγνωρισμένου από την πολιτεία, οι δε όροι “σύμβιος” και “συμβία” ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου·

(β) εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο, ήτοι πρόσωπο με αναπηρία η οποία το καθιστά ανίκανο προς εργασία και δικαιοπραξία.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εάν το κρίνει ορθό υπό τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε συγκεκριμένης περίπτωσης-

(α) να επιτρέψει, σε περίπτωση προσώπου κυπριακής καταγωγής, όπως διαμονή σε ξένη χώρα πριν από τις 16 Αυγούστου 1960 λογισθεί, για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ως εάν ήταν διαμονή στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, “πρόσωπο κυπριακής καταγωγής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 110·

(β) να επιτρέψει όπως διαμονή στην πρώην Αποικία της Κύπρου ή υπηρεσία στην Κυβέρνησή της πριν από τις 16 Αυγούστου 1960 λογισθεί, για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ως εάν ήταν διαμονή στη Δημοκρατία ή υπηρεσία σε αυτή·

(γ) να επιτρέψει όπως πολιτογραφηθεί πρόσωπο κυπριακής καταγωγής το οποίο αποκήρυξε την κυπριακή υπηκοότητα, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαμονής που προβλέπεται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, “πρόσωπο κυπριακής καταγωγής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 110.

(7) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) εξετάζονται με διαδικασία ταχείας εξέτασης μη υπερβαίνουσας τους οκτώ (8) μήνες,  με την καταβολή τέλους που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(8) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του, τα προσόντα για πολιτογράφηση που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δύναται να υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση:

Νοείται ότι, τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) έως (3) ελάχιστα χρονικά διαστήματα νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία, καθώς και τα άλλα προβλεπόμενα σε αυτά προσόντα δύναται να κατέχονται πριν από ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αιτήσεις για πολιτογράφηση των οποίων η εξέταση εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023 εξετάζονται και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής τους:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι αιτήσεις που υποβληθήκαν μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, εξετάζονται και διεκπε-ραιώνονται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά την εξέτασή τους.