Εποπτεία των Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

62.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση από τις Ε.Δ.Ε.Κ.Α. των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δικαιούμενη να τις ελέγχει, είτε η ίδια, είτε μέσω εγκεκριμένων ελεγκτών, που η ίδια ορίζει.

(2) Οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα βιβλία και στοιχεία τους, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που απαιτείται για τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών.

(3) Ε.Δ.Ε.Κ.Α. που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Μέρους διαπράττει διοικητική παράβαση, που τιμωρείται δυνάμει της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.