Άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

10.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σε υφιστάμενη ή υπό ίδρυση αιτήτρια εταιρεία, που στη συνέχεια για τους σκοπούς των άρθρων 10, 11, 12 και 13, θα αναφέρεται ως «η αιτήτρια», για την παροχή από αυτή ως Κ.Ε.Π.Ε.Υ., επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών, που απαριθμούνται στην άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι ο σκοπός της αιτήτριας είναι σύμφωνος με το Νόμο και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, και εφόσον η αιτήτρια διαθέτει κατάλληλους για τη χρηστή διαχείριση της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. μετόχους και την απαραίτητη οργάνωση, στελέχωση, τεχνική, καθώς και οικονομική υποδομή, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, ιδίως δε εάν-

(α) Διαθέτει ή, βάσει του επιχειρησιακού της σχεδίου προκύπτει ότι θα είναι σε θέση να διαθέτει κατά την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, και αναλαμβάνει να διατηρεί, επί συνεχούς βάσεως, ανάλογα με τις επενδυτικές υπηρεσίες που αιτείται να παρέχει, το ελάχιστο μετοχικό, καθώς και τα καθαρά και εποπτικά ίδια κεφάλαια που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(β) διαθέτει ή βάσει του επιχειρησιακού της σχεδίου προκύπτει ότι θα είναι σε θέση να διαθέτει κατά την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, τουλάχιστο δύο έμπειρα και αξιόπιστα πρόσωπα που τη διευθύνουν, τα οποία είναι ικανά για την άσκηση των καθηκόντων τους·

(γ) διαθέτει ή, βάσει του επιχειρησιακού της σχεδίου προκύπτει ότι θα είναι σε θέση να διαθέτει κατά την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της την απαιτούμενη οργάνωση, τα οικονομικά και τα τεχνικά μέσα καθώς και το κατάλληλο προσωπικό σε σχέση με τις εργασίες που θα διεξάγει·

(δ) οι μέτοχοι, οι οποίοι διαθέτουν ειδική συμμετοχή σ' αυτή και εν γένει οι μέτοχοι, οι οποίοι δύνανται να επηρεάζουν τη διαμόρφωση της διοίκησης και την επιχειρηματική πολιτική της αιτήτριας, είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διαχείρισης της.

(2) Τηρουμένων όσων ορίζονται στο εδάφιο (1), για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει, ιδίως, την επάρκεια της οργάνωσης και της οργανωτικής δομής της αιτήτριας και των τεχνικών και οικονομικών της μέσων, την αξιοπιστία, την πείρα, την επαγγελματική ικανότητα και το ήθος των προσώπων, που πρόκειται να την διοικήσουν, καθώς και την καταλληλότητα των μετόχων, οι οποίοι διαθέτουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια για τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διαχείρισής της.

(3) Ως προς την οργάνωση και την οργανωτική δομή της αιτήτριας και τα τεχνικά της μέσα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει, ιδίως, εάν η αιτήτρια διαθέτει ή, βάσει του επιχειρησιακού της σχεδίου προκύπτει ότι θα είναι σε θέση να διαθέτει κατά την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της-

(α) Ορθολογική διοικητική και τεχνικοοικονομική οργάνωση, κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων, αποτελεσματικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που περιλαμβάνουν κανόνες για τις πράξεις που διενεργούν τα όργανα και οι υπάλληλοι της εταιρείας και σύστημα λογιστικής καταχώρισης των διενεργούμενων συναλλαγών, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων που εκδίδει και τηρεί για μία επταετία τουλάχιστον η αιτήτρια ως προς τις διενεργούμενες από αυτή συναλλαγές, όπως ιδίως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Νόμου, και της τήρησης από αυτή κανόνων προληπτικής εποπτείας ·

(β) οργάνωση και μηχανισμούς, οι οποίοι διασφαλίζουν την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και των κεφαλαίων που ανήκουν σε επενδυτές·

(γ) διάρθρωση και οργάνωση, που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων των πελατών της αιτήτριας από τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, είτε μεταξύ αυτών και της αιτήτριας, είτε μεταξύ των ίδιων των πελατών.

(4) Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι δυνατόν να διευκρινίζονται και να εξειδικεύονται τα κριτήρια των εδαφίων (1), (2) και (3), λαμβανομένου υπόψη του είδους των επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών που θα παρέχει ή αιτήτρια, να ρυθμίζονται θέματα διαδικασίας χορήγησης και έναρξης ισχύος της άδειας λειτουργίας και να τίθενται κανόνες εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, που θα υποχρεούνται να τηρούν οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους:

Νοείται, ότι με τις Οδηγίες αυτές δύνανται να εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για λειτουργούσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου χρηματιστηριακές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ και να καθορίζονται ειδικοί κανόνες για τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια, που θα πρέπει να διαθέτουν οι εταιρείες αυτές κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας λειτουργίας και να τηρούν κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους ως Κ.Ε.Π.Ε.Υ, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

(5) Η αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. προσδιορίζει τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, ως προς τις οποίες ζητείται η άδεια, και συνοδεύεται από-

(α) Επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει πλήρες πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της αιτήτριας, με ανάλυση του είδους των επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών που αυτή θα παρέχει και της οργανωτικής της δομής, παράθεση του σχετικού προγραμματισμού για την προβλεπόμενη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της για τις δύο πρώτες οικονομικές χρήσεις και τα ονόματα δύο τουλάχιστον έμπειρων και αξιόπιστων προσώπων, που θα διευθύνουν την αιτήτρια·

(β) προκαταρκτικό καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού της αιτήτριας, όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ.·

(γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως και βιογραφικό σημείωμα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών της αιτήτριας και των μετόχων, που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια, καθώς και απαντήσεις των προσώπων αυτών επί του ερωτηματολογίου, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς·

(δ) σχέδιο εσωτερικού κανονισμού της αιτήτριας, που περιλαμβάνει ιδίως τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα ειδικά μέτρα που η αιτήτρια έχει υιοθετήσει, ώστε το σχέδιο αυτό να ανταποκρίνεται στους κανόνες προληπτικής εποπτείας και επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ., και σχέδιο των λοιπών απαραιτήτων ειδικών εσωτερικών κανονισμών, αναλόγως των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών που προτίθεται να παρέχει η αιτήτρια·

(ε) σχέδιο οργανογράμματος της αιτήτριας·

(στ) περιγραφή μηχανογραφικού συστήματος και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

(ζ) σχέδιο κανονισμού σύμφωνα με παραδεχτές και εφικτές διαδικασίες, για την πρόληψη της συγκάλυψης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι της αιτήτριας που κατέχουν ειδική συμμετοχή είναι νομικά πρόσωπα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί την υποβολή των στοιχείων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) και από τα φυσικά πρόσωπα που τα διοικούν, καθώς και από τους μετόχους με ειδική συμμετοχή, φθάνοντας μέχρι φυσικών προσώπων:

Νοείται ότι, όταν αυτό είναι απαραίτητο για να κριθεί η καταλληλότητα των προσώπων που ελέγχουν την αιτήτρια, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων και από άλλους μετόχους.

(7) Προκειμένου να κρίνει τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγίες της να εξειδικεύει τα στοιχεία που υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (5) και να απαιτεί την υποβολή και άλλων στοιχείων.

(8) Στην άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., αναγράφεται το όνομα και ο σκοπός της αιτήτριας, οι κύριοι μέτοχοι της, τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, τα δύο υπεύθυνα για τη διοίκηση της πρόσωπα, οι επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, τις οποίες θα επιτρέπεται να παρέχει η Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η ημερομηνία χορήγησης της άδειας, οι τυχόν όροι, υπό τους οποίους αυτή χορηγείται και κάθε άλλο στοιχείο, που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει απαραίτητο.

(9) Δεν εκδίδεται άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. για παροχή μόνο παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών.

(10) Προκειμένου να χορηγήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αιτήτρια, η οποία είναι-

(α) Θυγατρική Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζας, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος· ή

(β) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος,

ζητεί τη γνώμη των αρμόδιων αρχών του κράτους που χορήγησε τη σχετική άδεια λειτουργίας και ανταλλάσσει τις απαιτούμενες πληροφορίες μαζί τους αναφορικά με την αίτηση.

(11) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. μόνον εάν δεν υπάρχουν στενοί δεσμοί, κατά την έννοια του Τετάρτου Παραρτήματος, μεταξύ της αιτήτριας και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, ικανοί να παρεμποδίσουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της.

(12) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. όταν η αιτήτρια έχει στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του Τετάρτου Παραρτήματος, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπάγεται ή διέπεται από το δίκαιο τρίτης χώρας, της οποίας η νομοθεσία, όπως εφαρμόζεται, παρεμποδίζει την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας.

(13) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει όπως εντός έξι μηνών από την υποβολή αίτησης δεόντως συμπληρωμένης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., λάβει απόφαση για χορήγηση άδειας ή απόρριψη της αίτησης.

(14) Τυχόν απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

(15) Η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. αναγράφει στα έντυπά της, καθώς και σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση, τον αριθμό άδειας λειτουργίας της και αναρτά την άδεια λειτουργίας της σε περίοπτη θέση στα κεντρικά της γραφεία, καθώς και σε οποιοδήποτε υποκατάστημά της και επιπλέον οφείλει να διαθέτει ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, σε διεύθυνση την οποία γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία ιστοσελίδα αναγράφει τον αριθμό άδειας λειτουργίας της, το περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας της, τυχόν τροποποιήσεις του, τους γενικούς όρους συναλλαγών καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της.

(16) Για την επέκταση της άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σε άλλες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποβάλλει σχετική αίτηση και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει σχετικώς, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.