Διοικητική και λογιστική οργάνωση και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου Ε.Π.Ε.Υ.

35.-(1) Οι Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να διαθέτουν καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καλή διοικητική και λογιστική οργάνωση, κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και πρόσφορους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι διαλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης των καθηκόντων των στελεχών και υπαλλήλων της Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και προϋποθέσεις και κανόνες για τη διενέργεια από τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Ε.Π.Ε.Υ., συναλλαγών για λογαριασμό τους, άμεσα ή έμμεσα.

(2) Οι Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να διαθέτουν καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, που επιτρέπουν οποτεδήποτε τον έλεγχο συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις των άρθρων 48 έως 52 και των δυνάμει τούτων, εκδιδομένων Οδηγιών.

(3) Οι Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να διαθέτουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά συστήματα διοικητικής πληροφόρησης, ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να υπολογίζουν με εύλογη ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Ε.Π.Ε.Υ. και να παρακολουθούν και να ελέγχουν το ύψος του κινδύνου από μεταβολές επιτοκίων και από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επί του συνόλου των δραστηριοτήτων τους:

Νοείται ότι, η επάρκεια των ανωτέρω συστημάτων αποτελεί αντικείμενο εποπτείας της Εποπτικής Αρχής, η οποία με Οδηγίες της, δύναται να θεσπίζει ειδικές υποχρεώσεις.