Τροποποίηση των όρων εγκατάστασης

25.-(1) Η Ε.Π.Ε.Υ. κράτους-μέλους, που έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 24, δικαιούται να τροποποιήσει-

(α) Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, που ασκεί μέσω του υποκαταστήματος·

(β) την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος·

(γ) τη διεύθυνση του υποκαταστήματος, και

(δ) τα ονόματα των διευθυνόντων το υποκατάστημα,

αφότου η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής της εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ., ανακοινώσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις εν λόγω αλλαγές.

(2) Τηρουμένης της διατάξεως του εδαφίου (4), όταν περιέλθει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ανακοίνωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους-μέλους καταγωγής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στην Ε.Π.Ε.Υ., τους αποβλέποντες στην κατοχύρωση του γενικού συμφέροντος κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπουν την παροχή στη Δημοκρατία των νέων επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών που θα παρέχει το υποκατάστημα της Ε.Π.Ε.Υ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει σε κάθε περίπτωση, εντός εύλογου χρόνου, στο υποκατάστημα της Ε.Π.Ε.Υ., ότι περιήλθε σ' αυτή σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους καταγωγής.

(4) Οι μεταβολές ως προς τα στοιχεία του εδαφίου (1) γνωστοποιούνται από την Ε.Π.Ε.Υ. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απ' ευθείας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν επέλθουν οι σχετικές μεταβολές.