Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα κράτος-μέλος

26.-(1) Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δεν είναι τράπεζα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος, ελέγχεται δε από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους, δύναται να παρέχει στη Δημοκρατία διασυνοριακώς, επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής, χωρίς να ιδρύσει στη Δημοκρατία υποκατάστημα και χωρίς να απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. από την Εποπτική Αρχή μετά την γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(2) Η Ε.Π.Ε.Υ. κράτους-μέλους, η οποία δεν είναι τράπεζα, δικαιούται να αρχίσει να παρέχει ελεύθερα στην επικράτεια της Δημοκρατίας, είτε επενδυτικές, είτε παρεπόμενες ή και τις δύο κατηγορίες υπηρεσιών, αφότου περιέλθει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής, που απευθύνεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την οποία ανακοινώνεται στην τελευταία, το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει η Ε.Π.Ε.Υ. στη Δημοκρατία.

(3) Η διαδικασία ελεύθερης διασυνοριακής παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία από τράπεζα, που εδρεύει σε κράτος- μέλος, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της τραπεζικής νομοθεσίας.

(4) Ε.Π.Ε.Υ., η οποία παρέχει στη Δημοκρατία επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το εδάφιο (1), υποχρεούται να τηρεί τους αποβλέποντες στην κατοχύρωση του γενικού συμφέροντος κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, που διέπουν την παροχή των σχετικών επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Ε.Π.Ε.Υ., ως προς τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, που θα παρέχει διασυνοριακώς στη Δημοκρατία.

(5) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (4) κανόνες γνωστοποιούνται στην Ε.Π.Ε.Υ. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(6) Ε.Π.Ε.Υ., η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για τη διασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου εκ μέρους της ως προς τα θέματα που εμπίπτουν στην εποπτική της αρμοδιότητα.

(7) Μεταβολές στο περιεχόμενο της ανακοινώσεως και στο επιχειρησιακό σχέδιο κατά το εδάφιο (2), γνωστοποιούνται από την ενδιαφερόμενη Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στην αρμόδια αρχή του κράτους- μέλους καταγωγής:

Νοείται ότι, η γνωστοποίηση από την Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρέπει να γίνει πριν επέλθουν οι σκοπούμενες μεταβολές.

(8) Σε περίπτωση μεταβολών σύμφωνα με το εδάφιο (7), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί την Ε.Π.Ε.Υ. για κάθε νέα υποχρέωση της Ε.Π.Ε.Υ. και για κάθε νέα απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο, που η τελευταία υποχρεούται να παρέχει, συμπληρώνοντας το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων, στις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε προβεί προς την Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με το εδάφιο (5):

Νοείται ότι, οι Ε.Π.Ε.Υ., που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπόκεινται στους κανόνες προληπτικής εποπτείας του κράτους-μέλους καταγωγής και εποπτεύονται ως προς την τήρησή τους από τις αρμόδιες στο κράτος αυτό εποπτικές αρχές.