Εγκατάσταση στη Δημοκρατία υποκαταστήματος Ε.Π.Ε.Υ., που εδρεύει σε τρίτη χώρα

29.-(1) Ε.Π.Ε.Υ., η οποία εδρεύει σε τρίτη χώρα, για να ιδρύσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία πρέπει να λάβει άδεια από την Εποπτική Αρχή.

(2) Για να χορηγήσει τη σχετική άδεια η Εποπτική Αρχή, πρέπει η κατά το εδάφιο (1) Ε.Π.Ε.Υ., να υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας και επάρκειας ιδίων κεφαλαίων αντίστοιχους προς τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία, και να κριθεί από την Εποπτική Αρχή ότι, με τη λειτουργία του υποκαταστήματος της εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. στη Δημοκρατία, δεν τίθενται κατά μη ανεκτό βαθμό σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών και η εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, η Εποπτική Αρχή δύναται να ζητήσει από την αιτήτρια Ε.Π.Ε.Υ. την υποβολή νομικής και τεχνικής γνωμοδοτήσεως σχετικά με τους διέποντες την Ε.Π.Ε.Υ. κανόνες δικαίου και προληπτικής εποπτείας, από πρόσωπα αποδεκτά από την Εποπτική Αρχή.

(3) Με Οδηγίες της Εποπτικής Αρχής, δύνανται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κατά το εδάφιο (1) Ε.Π.Ε.Υ., προκειμένου να ιδρύσουν υποκατάστημα στη Δημοκρατία, και να ορίζεται το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεων κατά το εδάφιο (2), ούτως ώστε να κρίνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

(4) Οι προϋποθέσεις εγκατάστασης, εποπτείας και λειτουργίας των υποκαταστημάτων Ε.Π.Ε.Υ. δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότερες των αντίστοιχων, που ισχύουν για τα υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν σε κράτος- μέλος.

(5) Για τη χορήγηση άδειας δυνάμει του εδαφίου (1), η Ε.Π.Ε.Υ. υποβάλλει αίτηση στην Εποπτική Αρχή, που περιέχει στοιχεία ανάλογα προς εκείνα που απαιτούνται για τη χορήγηση σε Κ.Ε.Π.Ε.Υ. άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ή, κατά περίπτωση, σε τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και της τραπεζικής νομοθεσίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο η Εποπτική Αρχή, η οποία δύναται, με Οδηγίες της, να εξειδικεύει και να συμπληρώνει τα ακριβή στοιχεία, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σ' αυτή, καθώς και την τηρητέα διαδικασία.

(6) Ως προς τα υποκαταστήματα των κατά το εδάφιο (1) Ε.Π.Ε.Υ., ισχύουν, αναλόγως εφαρμοζόμενες, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου για τους κανόνες προληπτικής εποπτείας και για τις υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ., οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 32 έως 37 και 39 έως 42, και εν γένει οι διατάξεις του παρόντος Νόμου για τις υποχρεώσεις και την εποπτεία των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή, και οι διατάξεις της τραπεζικής νομοθεσίας προκειμένου περί τραπεζών:

Νοείται ότι, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλλει και στα υποκαταστήματα αυτά τις κυρώσεις, τις οποίες δύναται να επιβάλλει στις Ε.Π.Ε.Υ. κατά τα ως άνω άρθρα.

(7) Η Εποπτική Αρχή δύναται με Οδηγίες της να εξειδικεύει και να συμπληρώνει, ως προς τα υποκαταστήματα των Ε.Π.Ε.Υ., κατά το εδάφιο (1), τους κανόνες που πρέπει να τηρούν, και τις υποχρεώσεις, στις οποίες υπόκεινται κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία.

(8) Οι κατά το εδάφιο (1) Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να συμμετέχουν, ως προς τους πελάτες του υποκαταστήματος τους στη Δημοκρατία, στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ή σε άλλο αντίστοιχο αναγνωρισμένο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών της αλλοδαπής, που εγκρίνει η Εποπτική Αρχή, το οποίο πρέπει να παρέχει στους πελάτες του υποκαταστήματος κάλυψη, ισοδύναμη προς εκείνη που παρέχει το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών στους πελάτες των μελών του.

(9) Τα υποκαταστήματα των κατά το εδάφιο (1) Ε.Π.Ε.Υ., υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Εποπτική Αρχή όλα τα στοιχεία, που υποχρεούνται να υποβάλλουν σ' αυτή οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εδρεύουσες στη Δημοκρατία τράπεζες δυνάμει των άρθρων 48 έως 52, τα οποία εφαρμόζονται αναλόγως, όπως δύναται να ορίζει ειδικότερα με Οδηγίες της η Εποπτική Αρχή.

(10) Τα υποκαταστήματα των κατά το εδάφιο (1) Ε.Π.Ε.Υ., υπόκεινται στην εποπτεία της Εποπτικής Αρχής κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεάζουν τις διατάξεις της τραπεζικής νομοθεσίας για την εγκατάσταση και εποπτεία στη Δημοκρατία τράπεζας ως Ε.Π.Ε.Υ., η οποία εδρεύει σε τρίτη χώρα.