Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εκτός Δημοκρατίας

28.-(1) Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία προτίθεται να παρέχει για πρώτη φορά διασυνοριακούς επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες σε συγκεκριμένο κράτος εκτός Δημοκρατίας, χωρίς να ιδρύσει σ' αυτό υποκατάστημα, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή της αυτή, προσδιορίζοντας συγχρόνως το κράτος, στο οποίο προτίθεται να ασκήσει τη δραστηριότητά της, καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει, με ειδική αναφορά στις κατ' ιδίαν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες:

Νοείται ότι, οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(2) Προκειμένου περί παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (1), σε κράτος-μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, τη γνωστοποίηση κατά το εδάφιο (1), εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία της παραλαβής της:

Νοείται ότι, η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δε δύναται να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στο εν λόγω κράτος, πριν από την πιο πάνω γνωστοποίηση.

(3) Προκειμένου περί παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (1) σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύσει την παροχή υπηρεσιών στην εν λόγω χώρα, εάν κρίνει ότι η εκεί άσκηση δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.