Ιδρυτικό έγγραφο Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

7.-(1) Το ιδρυτικό έγγραφο της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να απαριθμεί τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. επιτρέπεται να παρέχει:

Νοείται, ότι ο σκοπός της Κ.Ε.Π.Ε.Υ δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες πέρα από την παροχή επενδυτικών ή παρεπομένων υπηρεσιών, εκτός και αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της έχει επιτρέψει την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων στις Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και τις εγκρίνει και ως προς τη συγκεκριμένη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τον έλεγχο του σκοπού της, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 10.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ουδεμία τροποποίηση των σκοπών, που περιέχονται στο ιδρυτικό έγγραφο της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., ή μείωση του κεφαλαίου της επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία πρέπει να επισυνάπτεται σε οποιαδήποτε σχετική αίτηση προς το Δικαστήριο.

(3) Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση ή σκοπούμενη τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. πέραν των διατάξεων του εδαφίου (2) γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστο δέκα πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν υποβληθεί η αίτηση για τροποποίηση στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να απαγορεύσει οποιαδήποτε τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της Κ.Ε.Π.Ε.Υ, που της έχει γνωστοποιηθεί δυνάμει του εδαφίου (3), εάν αυτή αντίκειται σε διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή εν γένει, στην εύρυθμη λειτουργία της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή της κεφαλαιαγοράς ή θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, οπότε ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, στον οποίο κοινοποιείται η ως άνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν προβαίνει στη σχετική καταχώριση.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να ζητεί προέγκριση για τροποποίηση των περί σκοπού άρθρων του ιδρυτικού της εγγράφου ή για μείωση του κεφαλαίου της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.